Cursos de Ciències: Física i Biologia

“Success is a science; if you have the conditions, you get the result.”

Oscar Wilde

Cursos de Reforç i Ampliació de Continguts

Són cursos pensats per aquells/es alumnes que tenen dificultats en l’aprenentatge de les ciències pures. Es completa i es reforça la base de continguts de l’assignatura respecte al currículum escolar oficial de la Generalitat de Catalunya per a l’educació. Es treballa en grups reduïts de màxim 6 persones.

El Contingut dels Cursos es Focalitza en 4 Eixos Fonamentals

Electromagnetisme

Mecànica i Relativitat

Termodinàmica

Òptica

Cursos d’Ampliació de Continguts

Es treballa en grups reduïts de màxim 6 persones. L’estratègia didàctica es basa en el joc i el descobriment guiat, és a dir, s’intenta crear jocs de caràcter matemàtic que recullin els continguts de treball de la sessió. L’estructura de la sessió està dividida en tres parts: PART-WHOLE-PART.

La primera part és un escalfament mental en el qual juguem a jocs que fomenten el càlcul mental i el pensament racional, la part principal és on es concentra el gruix de la matèria i es treballen aquells continguts que es donen a l’escola i que han quedat “penjats” d’alguna manera, a la part final s’acaba amb un petit joc i/o experiment científic en el qual s’involucren els conceptes treballats durant la sessió i s’avalua el progrés dels alumnes.

Cursos per a Futurs Científics: Science Challenge

Són cursos pensats per aquells alumnes que tenen facilitat per les ciències en general i tenen tendència a avorrir-se a classe donat que van a un ritme més alt respecte dels seus companys i necessiten un estímul o “challenge”. Es treballa en grups reduïts de màxim 6 persones. 

Estratègia Didàctica

L’estratègia didàctica es basa en el joc i el descobriment guiat, es plantegen fenòmens naturals i intenten entendre a partir de coneixements factuals i raonament lògic, sempre en grup, ja que la ciència és un treball en equip.

Contacte

Telèfon

+34 676 16 76 96

Email

info@merlinoacademy.cat

Direcció

C/ Pompeu Fabra 13, planta 2, porta 5. 08242 Manresa, Barcelona