Cursos de Matemàtiques

“Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas”

Albert Einstein

Cursos de Reforç i Ampliació de Continguts

Són cursos pensats per aquells/es alumnes que tenen dificultats en l’aprenentatge de les mates. Es completa i es reforça la base de continguts de l’assignatura respecte al currículum escolar oficial de la Generalitat de Catalunya per a l’educació. Es treballa en grups reduïts de màxim 6 persones.

El Contingut dels Cursos es Focalitza en 5 Eixos Fonamentals

Àlgebra

Càlcul

Probabilitat i Estadística

Teoria de Nombres

Geometria

Cursos d’Ampliació de Continguts

L’estratègia didàctica es basa en el joc i el descobriment guiat, és a dir, s’intenta crear jocs de caràcter matemàtic que recullin els continguts de treball de la sessió. L’estructura de la sessió està dividida en tres parts: PART-WHOLE-PART.

La primera part és un escalfament mental en el qual juguem a jocs que fomenten el càlcul mental i el pensament racional, en la part principal es treballen continguts complementaris que aprofundeixen i desenvolupen les habilitats matemàtiques respecte als eixos fonamentals, a la part final s’acaba amb un petit joc en el qual s’involucren els conceptes treballats durant la sessió i s’avalua el progrés dels alumnes.

Classes Particulars: Presencials i Online

Servei de reforç específic i individualitzat que s’adapta totalment a les necessitats de l’alumne/a en qüestió.

Contacte

Telèfon

+34 676 16 76 96

Email

info@merlinoacademy.cat

Direcció

C/ Pompeu Fabra 13, planta 2, porta 5. 08242 Manresa, Barcelona